top of page

PRIVACY VERKLARING van Toneelgroep Trees – 06/06/2018

 

Als feitelijke vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft, kan u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Toneelgroep Trees

per adres: Steelant Jill

Schorbeekstraat 5

8511 Aalbeke

Tel: 0477/826156

Mail: toneeltrees@gmail.com

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden en personen die belangstelling tonen of toonden voor onze voorstellingen.

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Toneelgroep Trees kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Toneelgroep Trees verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Versturen van de flyer en nieuwsbrieven ter promotie van onze volgende productie (toestemming)

  • Reservatiebevestigingen (gerechtmatigd belang)

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terugtrekken.

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

-        Naam

-        Mailadres

-        Adres *

-        Telefoonnummer*

-        Aantal gereserveerde kaarten

* Gegevens zijn niet verplicht. Maar zijn wel interessant indien we u willen contacteren bij eventuele problemen van een voorstelling.

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bewaartermijn

Toneelgroep Trees bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Toneelgroep Trees verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 15 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

 

Beveiliging van de gegevens

Alle informatie behandelen we op een vertrouwelijke manier.

Elke computer is beveiligd met een paswoord en is niet toegankelijk voor derden.

Elk lek dat wordt vastgesteld, wordt binnen een redelijke termijn doorgegeven aan de instanties.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            commission@privacycommission.be

 

 

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van Toneelgroep Trees

bottom of page